Spoločnosť Envi Line, s. r. o. znamená jednoduché riešenie problematiky recyklačných poplatkov a legislatívnych povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení a prenosných batérií a akumulátorov na trh Slovenskej republiky.
EnviLine s.r.o. zabezpečuje zber elektroodpadu, jeho prepravu a spracovanie u autorizovaných spracovateľov.
piktogram eko

Recykláciou zabraňujeme plytvaniu zdrojmi, pretože redukujeme spotrebu surových prírodných materiálov, množstvo uskladnených odpadov a spotrebu energie, čím prispievame k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

piktogram šetrenie

Odpad bude triedený pre opätovné využitie materiálov. Takýto spôsob spracovania odpadov je jedným z najvýznamnejších nástrojov zhodnocovania odpadov a priamo vplýva na znižovanie poplatkov za komunálny odpad.

piktogram využitie

Recyklované materiály sa používajú aj v inovatívnych aplikáciách, ako napríklad recyklované sklo v asfalte vozovky (glassphalt) alebo znovuvyužitie plastov na koberce, lavičky a pešie mosty.

EnviLine s.r.o., Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec
tel: +421 915 791 526, fax: +421 2 459 271 47, e-mail: info@enviline.sk
IČO: 45339651, DIČ: 2022966308, IČ DPH: SK2022966308, Číslo registrácie: KOVEZ 10

 

linka